2138acom太阳集团「官网主页」欢迎您

<td id="miydf"><option id="miydf"></option></td>
 • <track id="miydf"><s id="miydf"><menu id="miydf"></menu></s></track>
  <object id="miydf"><strong id="miydf"></strong></object>
 • <pre id="miydf"><del id="miydf"><xmp id="miydf"></xmp></del></pre>
 • TUY?N D?NG CHUYÊN VIÊN MARKETING&SALE

  Quách Ánh Makeup Studio c?n tìm chuyên sale + marketing v?i m?c l??ng c?ng: #8tr + th??ng

  A. Nhi?m v? c?a b?n s? là :

  1. Online:
  +Xây d?ng k? ho?ch PR – Marketing trên các ph??ng ti?n báo chí, internet, website ?? qu?ng bá th??ng hi?u
  +Qu?n tr? n?i dung web, các di?n ?àn, fanpage
  + G?i Email marketing, g?i SMS, mobile marketing theo các ch??ng trình, event.
  +L?p và tri?n khai các ch??ng trình, s? ki?n dành cho Khách Hàng trên các kênh truy?n thông

  2. Offline
  +Tìm ki?m tri?n khai, ?àm phán các ch??ng trình tài tr?, tri?n lãm h?i ch? gia t?ng hình ?nh th??ng hi?u.
  +Vi?t bài, biên t?p, ki?m soát n?i dung bài PR, format các ch??ng trình, các k?ch b?n ch??ng trình event 
  + Lên ý t??ng, k? ho?ch, k?ch b?n t? ch?c v? các ch??ng trình s? ki?n mà c?a hàng th?c hi?n
  + Ch?u trách nhi?m phân công và giám sát các khâu t? ch?c trong su?t quá trình di?n ra s? ki?n
  + Lên k? ho?ch kích c?u, t?ng doanh thu cho c?a hàng
  + TÌm ki?m khách hàng m?i
  + Ch?m sóc khách hàng c?, h? tr? khách hàng ?? mang ??n d?ch vu t?t nh?t
  + Xây d?ng ngu?n data khách hàng. Xây d?ng, m? r?ng ngu?n d? li?u v? các khách hàng ti?m n?ng
  - Ti?p c?n, t? v?n, gi?i thi?u s?n ph?m

  B. YÊU C?U CÔNG VI?C

  - Có t? duy v? Marketing, phân khúc khách hàng
  - Có kh? n?ng l?p và qu?n lý k? ho?ch t?t
  - Có kh? n?ng copywrite t?t: Vi?t bài PR, làm truy?n thông xã h?i, qu?n lý fanpage, ??ng tin forum
  - Có ki?n th?c v? qu?ng cáo và truy?n thông.
  - Có hi?u bi?t và ?am mê các dich v? liên quan ??n m? ph?m và làm ??p 
  - K? n?ng giao ti?p t?t, có tính thuy?t ph?c
  - Có ít nh?t 1 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c marketing
  - ?u tiên ?ng viên có kinh nghi?m trong các l?nh v?c ph?c v? cho khách hàng là n? gi?i: Spa, th?m m?,…
  - ??a ch? làm vi?c t?i 20 M?c ??nh Chi - Ba ?ình - HN

  C. QUY?N L?I

  – L??ng c?ng: #8tr + th??ng
  – Môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, tr? trung, n?ng ??ng.
  – ???c ?ào t?o, có c? h?i nâng cao ki?n th?c v? s?n ph?m và k? n?ng ngh? nghi?p. 
  – ???c h??ng các ch? ?? ?ãi ng?, phúc l?i theo quy ??nh c?a công ty
  - Th?i gian làm vi?c: 8g30- 5g
  - M?i tu?n ngh? 1 ngày
  - ???c ph? c?p c?m tr?a 
  - Và ??ng quên m?i n?m chúng mình ??u có m?t chuy?n teambuilding " s?n sò " và nh?ng b?a ti?c t?ng b?ng hàng tháng ?ó nha!
  ------------------------------------

  H? s? g?i v?  ??a ch? 20 M?c ??nh Chi t? 9h - 18h hàng ngày.
  ho?c email ??n contact@quachanh.net
  Chi ti?t liên h? : 
  Ch? Ph??ng 0907269671

  2138acom太阳集团