2138acom太阳集团「官网主页」欢迎您

<td id="miydf"><option id="miydf"></option></td>
 • <track id="miydf"><s id="miydf"><menu id="miydf"></menu></s></track>
  <object id="miydf"><strong id="miydf"></strong></object>
 • <pre id="miydf"><del id="miydf"><xmp id="miydf"></xmp></del></pre>
 • Link bài vi?t trên facebook s? cung c?p thêm nhi?u hình ?nh h?n :

  https://www.facebook.com/quachanh.makeup.store/posts/1010968082270445

  Tr?i nghi?m khá thú v? cho b?n thân mình trong chuy?n ?i Hàn v?a r?i. ??t trc sang Vi?t Nam , anh Roi ?ã nói mình khi nào sang Hàn nh? liên l?c v?i ?nh . Nên l?n này m?c dù v?a m?i ? Trung Qu?c v? nh?ng anh v?n r?t nhi?t tình gi?i thi?u cho mình nh?ng showroom makeup l?n t?i Seoul . ?i?u này khi?n mình r?t c?m kích b?i ch? " tín " c?a ?nh . ???c xem cách th?c và qui mô ho?t ??ng m?i th?y , dân Hàn h? coi tr?ng d?ch v? ??n m?c nào, ngoài tay ngh? t?t thì d?ch v? và c? s? v?t ch?t t?t m?i có th? t?n t?i ? khu Gangnam - n?i ph?n hoa nh?t Seoul . 


  Anh Roi chia s? cho mình r?t nh ki?n th?c b? ích và gi?i thi?u v?i mình nh?ng vi?n tr??ng và giám ??c chi nhánh ? n?i anh ??a t?i . ??n ?âu h? c?ng r?t vui v? ti?p ?ón mình . 
  Nh?ng cái ??ng l?i trong ??u mình nh?t là câu chuy?n anh k? , Seoul và Busan là môi tr??ng màu m? , nh?ng c?ng là môi tr??ng kh?c li?t . ??ng nghi?p c?a anh có nh?ng ng làm make up , làm tóc và c? stylist - h? vì qá áp l?c trong công vi?c nên ?ã ch?n con ???ng t? t? b?ng nh?ng cách nh? c?a c? tay , treo c? hay nh?y l?u. Xã h?i càng phát tri?n thì con ng??i s? càng b? công vi?c, danh v?ng cu?n vào . 
  Có qá nhi?u tr?i nghi?m trong quãng th?i gian ng?n ng?i nh?ng l?i ?em cho mình quá nhi?u ?i?u có ý ngh?a. 


  H?n g?p l?i m?i ng??i , h?n g?p l?i Seoul vào 1 ngày r?t g?n t?i 

  2138acom太阳集团